Supervision på Fyn


Supervision - for private og institutioner

Supervision som dialogisk læreproces fokuserer på kommunikation i supervision. Jeg arbejder med supervision som en samtale, hvor den ene part supervisanden, får hjælp af den anden part supervisor, til at reflektere over problemstillinger og forholdemåder, der er knyttet til supervisandens arbejdsmæssige situation.

Supervisionssamtalens genstand er et fagpersonligt problem, som supervisanden har. Hermed mener jeg, at problemet er relateret til supervisandens faglige profession og samtidig præget af supervisandens personlige måde at forholde sig til det på.

Formålet med supervision er, overordnet at skabe øget faglig og personlig bevidsthed, refleksion og handlemulighed hos supervisanten i forhold til egen praksis. Mere præcist kan det dreje sig om, at supervisanden udvikler et nyt perspektiv – dvs kommer til at forstå problemet på en ny måde, ved at se det fra en anden vinkel. Den nye vinkling af problemet, kan yderligere medføre, at supervisanden ser nye handlemuligheder, og får mod på at handle på en ny måde.

Supervisionen er møntet på, at supervisanten efter afsluttet forløb med supervisor, kan rumme eller løse sit problem i forhold til egen praksis.

Målet med en supervisionssamtale kan være at få problemet belyst med henblik på, at kunne forstå, hvordan det hænger sammen. En samtale kan f.eks være bagudrettet mod en forståelse af ting, der et sket i fortiden, hvor problemet har optrådt. Eller det kan være fremadrettet med henblik på at undersøge, hvordan problemet vil se ud i fremtiden. Samtalens mål kan være, at supervisanten gennem støtte og opbakning kommer til at kunne rumme problemet.

Supervision kan være rettet mod løsningen af et problem dvs, hvordan kunne problemet have været løst, eller hvordan det kan løses. Det vil ofte være et spg.mål om fokus, men sommetider kan såvel problemafklaring som problemløsning være omfattet af samtalens kontrakt. Kontrakt er en fælles afklaring, afgrænsning og fokus af problemet, ved samtalens begyndelse, i en dialogisk proces.

Normalt vil supervision være mere end enkelt samtale, der vil snarere være tale om et forløb over tid med flere samtaler.

Samtaler kan tilbydes i institutionen eller i klinikken Odense eller Svendborg

Kontakt for priser mv

Ønskes supervision af mindre grupper, kontakt for info

-

Samarbejdspartner Seminarer.dk - 8 års erfaring som underviser og coach i fbm AKT og inklusionsvejleder uddannelser for lærere/ledere/pæd.personale